Zásady ochrany osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je JE TO V PYTLI s. r. o., IČ: 14274914, se sídlem Vídeňská 282/80, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 127549 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou: Adresa: Vídeňská 282/80, Štýřice, 639 00 Brno. E-mail: info@jetovpytli.cz. Telefon: 777 771 710

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • Plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů - v případě zaslání jde o novinky ze světa zahradních her, zajímavostí z naší firmy nebo našich speciálních akcích a dále žádost o hodnocení našeho obchodu a zakoupených produktů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služeb.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Nákup zboží a služeb: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

  • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

  • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

  • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodního sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete kontaktního formuláře nebo zavoláte na naši infolinku dostupnou na telefonním čísle: 777 771 710. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtů pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.
  • Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku.

  • Retargeting: naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. a od společnosti Google Czech Republic. V tomto případě nedochází ke zpracování osobních údajů, nicméně vás o této skutečnosti chceme informovat. 
  • Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např.: příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu a mimo web (personalizovaná reklama na webu třetích stran) můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

  • Zákaznická hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádání o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

  • Call centrum: budete-li nás kontaktovat prostřednictvím našeho call centra (infolinka), budeme si váš telefonní hovor po předchozím upozornění nahrávat. takové záznamy nám slouží ke kontrole kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR, které by pro Vás mělo nějaké právní účinky, nebo by se Vás jinak významně dotýkalo. V případě, že by se toto změnilo, tak Vás budeme neprodleně informovat.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy s Vámi tyto uchovává po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí lhůty 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí lhůty. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí lhůty po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce. 

  • Dále upozorňujeme, že tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let)
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

  • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do zemí mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

  • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

  • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

  • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména: hesla, zabezpečený operační systém - šifrování a aktualizovaný antivirový program.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. COOKIES

Tento web používá soubory cookie (ty vám umožní uchovat vaše nastavení webu, údaje - malý soubor uložený ve vašem počítači). Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 7. 2022.